Glasgow’s Giant Panda

With Klingatron (James Klinge) / 2012 / Gordon Lane, Glasgow

Glasgow Panda mural
Glasgow Panda street art
artpistol and Klingatron
Vandalsied lane Glasgow